Silviu Mares 10 octombrie 2017
16 posturi scoase la concurs la Spitalul de Pneumoftiziologie Braila

Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila organizează concurs pentru ocuparea a 16 funcții contractuale de execuție, vacante. Astfel, se organizează concurs pentru 7 posturi de asistent medical, 4 de infirmier, 3 de îngrijitor, un post de operator date și un post de ajutor analist programator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octombrie 2017, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 octombrie 2017, ora 09:00: proba scrisă – testarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • 31 octombrie 2017, ora 09:00: proba practică (verificarea abilităţilor practice – pentru asistenţi medicali, operator date şi analist ajutor) și proba interviu.

Posturile scoase la concurs sunt:

 • Asistenţi medicali:
  • Secţia I Pneumologie:
   • 1 post asistent medical generalist principal.
  • Secţia II Pneumologie:
   • 1 post asistent medical generalist principal;
   • 1 post asistent medical generalist.
  • Secţia III Pneumologie:
   • 1 post asistent medical generalist;
   • 1 post asistent medical generalist, Compartiment copii.
  • Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală:
   • 1 post asistent radiologie.
  • Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale:
   • 1 post asistent medical generalist.
 • Infirmiere:
  • 1 post – Secţia I;
  • 2 posturi – Secţia II:
  • 1 post – Secţia III.
 • Îngrijitoare:
  • 2 posturi – Dispensar Brăila;
  • 1 post – Dispensar Făurci.
 • Alt personal:
  • 1 post operator date III;
  • 1 post analist (programator) ajutor I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist:
  • studii finalizate cu absolvirea şcolii postliceale sanitare;
  • certificat de membru eliberat de O.M.G.M.A.M.R.;
  • certificat de asistent medical generalist principal (unde e cazul):
  • vechime în specialitate de minimum 5 ani (minimum 6 luni pentru cei care nu au gradul principal).
 • asistent medical, Compartiment Copii:
  • experienţă de cel puţin 1 an într-o secţie/compartiment de copii.
 • asistent radiologie:
  • studii finalizate cu absolvirea şcolii postliceale sanitare, specialitatea radiologie;
  • vechime în specialitate minimum 6 luni.
 • infirmiere:
  • studii generale minimum 10 clase;
  • curs infirmieră organizat de O.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii;
  • minimum 6 luni vechime în specialitatea postului.
 • îngrijitoare:
  • studii generale;
  • minimum 6 luni vechime în specialitatea postului.
 • operator date III:
  • diplomă bacalaureat;
  • 6 luni vechime în activitate informatică.
 • analist (programator) ajutor I:
  • diplomă bacalaureat;
  • cel puţin 6 luni în activitate informatică;
  • cunoştinţe HTML şi CSS;
  • cunoaştere aplicaţii INFOWORD HOSPITAL MANAGER SUITE şi SIUI;
  • cunoştinţe de reţelistică:
  • cunoştinţe despre arhitectură, componentele şi configurarea staţiilor de lucru şi a sistemelor de operare.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, Str. R.S.Campiniu Nr. 21, telefon 0239/613.665, interior 105.

Comentarii