Silviu Mares 8 octombrie 2017
Angajări la Direcţia de Asistenţă Socială Brăila
Angajări la Direcţia de Asistenţă Socială Brăila
Angajări la Direcţia de Asistenţă Socială Brăila

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 5 funcții contractuale, dintre care două de conducere și trei de execuție, vacante.

Cele cinci posturi scoase la concurs de Direcţia de Asistenţă Socială Brăila sunt:

 • şef centru – Centrul Social de Găzduire în Regim de Urgenţă;
 • şef centru – Centrul Social Multifuncţional pentru comunitatea romă, din cartierul Lacu Dulce;
 • supraveghetor de noapte – 1 post în cadrul Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgenţă;
 • asistent social – 1 post în cadrul Centrului Social Multifuncţional pentru comunitalea romă din cartierul Lacu Dulce;
 • educator – 1 post în cadrul Centrului Social Multifuncţional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de şef centru:

 • candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 octombrie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 octombrie 2017, ora 12.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor de supraveghetor de noapte, asistent social și educator sunt:

1) supraveghetor de noapte – 1 post în cadrul Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgenţă:
Condiţii de ocupare: studii generale.

2) asistent social – 1 post în cadrul Centrului Social Multifuncţional pentru comunitalea romă din cartierul Lacu Dulce;
Condiţii de ocupare: candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durară absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială.

3) educator – 1 post în cadrul Centrului Social Multifuncţional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce.
Condiţii de ocupare: candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială, psihologie sau psihopedagogie.

Concursul pentru aceste trei posturi se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 octombrie 2017, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 octombrie 2017, ora 12.00: proba scrisă la Centrul Comunitar „Bunici şi nepoţi“, strada Aughel Saligny nr. 17;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, bd. Alexandru loan Cuza nr. 134, telefon 0239/629.322 (interior 22).

Comentarii