Silviu Mares 3 august 2017
Cinci posturi scoase la concurs de Teatrul de papusi Braila
Cinci posturi scoase la concurs de Teatrul de papusi Braila
Cinci posturi scoase la concurs de Teatrul de papusi Braila

Teatrul de Păpuşi Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a cinci funcții contractuale de execuţie vacante.

cele cinci posturi scoase la concurs sunt:

 1. actor mânuitor păpuşi I – ( 1 post);
 2. actor mânuitor păpuşi debutant – ( 1 post);
 3. maestru sunet debutant – (1 post);
 4. muncitor (pictor) – ( 1 post);
 5. muncitor necalificat – ( 1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • actor mânuitor păpuşi I;
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte, ramura de ştiinţe arte, cu domeniul de licenţă teatru şi artele spectacolului (păpuşi-marionete);
  • vechime în specialitate minimum 7 ani.
 • actor mânuitor păpuşi debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat şi cu specializare în domeniul artei actorului;
  • fără vechime.
 • maestru sunet debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat şi cu specializare în domeniul ştiinţelor tehnice;
  • fără vechime.
 • muncitor (pictor):
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat şi cu specializare în domeniul artelor plastice;
  • vechime în specialitate minimum 7 ani.
 • muncitor necalificat:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • actor mânuitor păpuşi I/actor mânuitor păpuşi debutant/maestru sunet debutant/muncitor:
  • 08 august 2017, ora 16.00: data limită de depunere a dosarelor;
  • 21 august 2017, ora 11.00: proba practică;
  • 24 august 2017, ora 11.00: proba interviu.
 • muncitor necalificat:
  • 08 august 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 august 2017, ora 14.00: proba scris;
  • 24 august 2017, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul Teatrului de Păpuşi Brăila, str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 57, județul Brăila, telefon 023.961.48.80.

Comentarii