office 6 februarie 2014
SUPAGL Braila: un dezastru financiar- contabil, in subordinea directa a Primarului
SUPAGL Braila: un dezastru financiar- contabil, in subordinea directa a Primarului
SUPAGL Braila: un dezastru financiar- contabil, in subordinea directa a Primarului

Raportul Curtii de Conturi a Romaniei contine si o valoroasa Sinteza a rezultatelor ac?iunilor de audit si control desf??urate la Serviciul de Utilitate Public? de Administrare ?i Gospod?rie Local? Br?ila, institu?ie publica de interes local finan?ata par?ial din bugetul local.

Perioada efectu?rii ac?iunii de audit a fost 04.03.2013-05.04.2013 iar inspectorii au descoperit o administrare haotica, o contabilitate vraiste, un prejudiciu de 12.000 de lei si abateri financiare de 301.000 lei.
Ce s-a descoperit?
Neconcordan?e între datele raportate în contul de execu?ie al bugetului institu?iei publice finan?ate din venituri proprii si subven?ii din bugetul local, încheiat la data de 31.12.2012 si datele din eviden?a contabil?, atât la partea de venituri cât ?i la partea de cheltuieli.
Neorganizarea ?i ne?inerea contabilit??ii veniturilor bugetului local pe surse de venit potrivit clasifica?iei bugetare.
Neeviden?ierea opera?iunilor contabile în conturi analitice ?i neîntocmirea balan?elor de verificare analitice.
Neactualizarea fi?elor de post ale personalului contractual.
Neimplementarea standardului 11 „Managementul riscurilor” .
Nestabilirea prin norme proprii a circuitului documentelor ?i persoanele împuternicite s? efectueze opera?iunile legate de angajarea, lichidarea, ordonan?area ?i plata cheltuielilor bugetare.
Nedetalierea pe liste de verificare a obiectivelor verific?rii pentru fiecare opera?iune cuprins? în cadrul specific al entit??ii supuse controlului financiar preventiv.
Modul de stabilire, eviden?iere ?i urm?rire a încas?rii veniturilor bugetare, în cuantumul ?i la termenele stabilite delege.
Necontinuarea m?surilor de executare silit? pentru încasarea debitelor restante.
Nevirarea cotei de 50% datorat? bugetului local din veniturile datorat? bugetului local din veniturile
încasate reprezentând tax? de ocupare a domeniului public cu construc?ii provizorii de tip garaj.
Nevirarea cotei de 50% datorat? bugetului local din veniturile încasate reprezentând tariful pentru parc?rile amenajate ?i parc?rile personalizate înfiin?ate pe domeniul public .
Plat? chirie pentru ad?postul de câini în condi?iile în care activitatea de cazare a câinilor f?r? st?pân nu se putea
desf??ura în aceast? loca?ie, nefiind întrunite condi?iile prev?zute de lege privind protec?ia mediului.
Sc?derea din eviden?? f?r? justificare, a unor debite restante provenind din închirierea parc?rilor personalizate înfiin?ate pe domeniul public.
Plat? nelegal? de poli?e de asigurare privat? de via?? ?i de s?n?tate.
Compensarea nelegal? în bani a concediului de odihn? neefectuat de functionari.
Camera de Conturi a propus si o serie de masuri care ar putea reabilita managementul dezastruos de la SUPAGL Braila in speranta ca le va citi si primarul, eventual chiar intr-o sedinta a CLM:
Organizarea ?i ?inerea contabilit??ii veniturilor institu?iei, pe indicatori, potrivit clasifica?iei indicatorilor privind bugetul institu?iilor publice ?i activit??ilor finan?ate integral sau par?ial din venituri proprii, pentru anul 2012.
b) Organizarea contabilit??ii angajamentelor bugetare ?i legale în cadrul fiec?rui capitol al bugetului aprobat, pe titluri, articole ?i alineate ?i eviden?ierea în contabilitate a creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare ?i angajamentelor legale, în conturi în afara bilan?ului, respectiv în conturile 8060, 8066 ?i contul 8067, pe fiecare subdiviziune a clasifica?iei bugetare, pentru anul 2012.
c) Dispunerea, de c?tre ordonatorul de credite, de m?suri pentru implementarea Standardului 11 „Managementul riscului”, analiza riscurilor legate de desf??urarea activit??ilor proprii entit??ii, elaborarea planurilor pentru limitarea consecin?elor apari?iei acestor riscuri ?i nominalizarea persoanelor responsabile cu aplicarea acestor planuri, conform prevederilor Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entit??ile publice ?i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. De asemenea, conducerea entit??ii va proceda la întocmirea registrului riscurilor în care s? fie înglobate riscurile identificate în toate compartimentele entit??ii ?i persoanele responsabile pentru elaborarea ?i actualizarea acestuia.
d) Dispunerea, de c?tre ordonatorul de credite, de m?suri pentru elaborarea de proceduri scrise, referitoare la:
– stabilirea, constatarea, controlul, încasarea, stingerea pe alte c?i decât încas?ri ?i urm?rirea veniturilor proprii a?a cum sunt prev?zute de Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare a SUPAGL Br?ila, aprobat prin HCLM Br?ila nr. 284/06.08.2010;
– organizarea eviden?ei analitice pe debitori, persoane juridice ?i persoane fizice, respectiv a eviden?ei centralizate pe categorii de venituri, eviden?? care s? ofere informa?iile necesare organiz?rii ?i conducerii eviden?ei contabile sintetice ?i analitice a veniturilor, potrivit clasifica?iei bugetare;
– stabilirea cu exactitate a circuitului documentelor la fiecare nivel de responsabilitate din cadrul entit??ii, referitor la veniturile proprii ale S.U.P.A.G.L. Br?ila; conform prevederilor Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entit??ile publice ?i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
e) Actualizarea fi?elor de post ale personalului contractual, astfel încât acestea s? cuprind? atribu?ii ?i sarcini clare ?i precise, potrivit nivelului func?iei de?inute, în concordan?? cu Regulamentul de organizare ?i func?ionare al S.U.P.A.G.L. Br?ila, aprobat prin HCLM Br?ila nr. 284/06.08.2010.
f) Virarea la bugetul local al municipiului Br?ila a sumei totale de 1.195.683,66 lei, aferent? perioadei 2010 – 2013, din care suma de 852.657,65 lei, reprezentând venituri suplimentare cuvenite bugetului local al municipiului, din cota parte de 50% din veniturile încasate de
4
SUPAGL Br?ila, aferente taxei de ocupare a domeniului public cu construc?ii provizorii de tip garaj ?i a sumei de 343.026,01 lei, reprezentând major?ri de întârziere aferente acestora pentru nevirarea în termen de 3 zile lucr?toare de la încasare.
g) Virarea la bugetul local al municipiului Br?ila a sumei totale de 894.847,31 lei, reprezentând cota de 50% datorat? bugetului local al municipiului Br?ila de c?tre S.U.P.A.G.L. Br?ila din veniturile încasate din tariful pentru parc?rile amenajate ?i parc?rile personalizate înfiin?ate pe domeniului public ?i a major?rilor de întârziere în sum? total? de 264.973,56 lei.
h) Aplicarea m?surilor de executare silit? potrivit legii, pentru debitele restante la 31.12.2012, în cuantum total de 2.397.097,52 lei, aferente unui num?r de 4.661 cazuri, dup? cum urmeaz?:
– prin ini?ierea m?surilor de executare silit? potrivit legii, pentru debitele restante la 31.12.2012, în sum? de 540.043,23 lei, aferente unui num?r de 830 cazuri;
– continuarea m?surilor de executare silit? potrivit legii, pentru debitele restante la 31.12.2012, în sum? de 1.857.054,29 lei, aferente unui num?r de 3.831 cazuri, la care termenul de 15 zile de la comunicarea soma?iei a fost dep??it iar debitele restante nu s-au stins.
i) Analizarea, de c?tre ordonatorul de credite al S.U.P.A.G.L. Br?ila, a oportunit??ii derul?rii contractului nr. 6331/03.10.2012, încheiat de S.U.P.A.G.L. Br?ila cu SC Activit??i Sanitar Veterinare Br?ila privind închirierea unui spa?iu construit ?i teren adiacent destinat activit??ii de gestionare câini f?r? st?pân, situat în localitatea Lacu S?rat, jude?ul Br?ila, care nu întrune?te condi?iile prev?zute de lege privind protec?ia mediului pentru desf??urarea activit??ii de cazare a câinilor f?r? st?pân.
j) Ordonatorul de crganigramei votate de CLM, direct in subordinea primarului Simionescuedit al S.U.P.A.G.L. Br?ila va raporta periodic (trimestrial) despre stadiul implement?rii m?surilor de la pct. I ?i pct. II din Decizia nr. 10/18.03.2010, emis? de Directorul Camerei de Conturi Jude?ene Br?ila.
k) Stabilirea, potrivit legii, de c?tre ordonatorul de credite, a întinderii prejudiciului ?i dispunerea m?surilor pentru recuperarea acestuia, ca urmare a pl??ii nelegale în sum? total? de 5.750 lei, din care drepturi salariale acordate nelegal, în sum? de 4.510 lei ?i contribu?iile aferente acestora, în sum? de 1.240 lei urmare a nerespect?rii prevederilor Codului muncii, referitoare la compensarea în bani a concediului de odihn? neefectuat.
l) Stabilirea, potrivit legii, de c?tre ordonatorul ter?iar de credite al S.U.P.A.G.L. Br?ila, a întinderii prejudiciului ?i dispunerea m?surilor pentru recuperarea acestuia, ca urmare a pl??ii nelegale în sum? total? de 6.515 lei reprezentând contravaloarea poli?? de asigurare privat?, de via?? ?i s?n?tate, pentru angaja?ii S.U.P.A.G.L. Br?ila, în perioada 2010 – 2012.

Doar doua observatii:

1. Daca vreun administrator de firma era gasit, la un control al ANAF, cu aceste manevre in contabilitate, nu mai vedea lumina zilei in urmatorii multi ani…Dar, la stat, pe banii nostri, se poate orice…

2. SUPAGL  se afla, conform organigramei votate de Consiliul Municipal, chiar in subordinea primarului Simionescu. Nu are primarul timp, intr-un  an de zile, sa isi arunce ochii pe actele societatii!?

Eh, de aia e greu sa fii patron, mai bine primar…

Comentarii

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.