Silviu Mares 3 august 2017
Termenul limită pentru depunerea Raportărilor contabile la 30 iunie 2017
Termenul limită pentru depunerea Raportărilor contabile la 30 iunie 2017
Termenul limită pentru depunerea Raportărilor contabile la 30 iunie 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila reaminteşte contribuabililor că, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 895/2017, operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 lei vor trebui să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, până cel târziu la data de 16 august 2017, raportările contabile la data de 30 iunie 2017.

Raportarea contabilă la 30 iunie 2017, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.895/ 2017 trebuie să cuprindă:

►Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

►Contul de profit şi pierdere (cod 20);

►Date informative  (cod 30).

Raportările contabile la 30 iunie 2017 se vor depune la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie şi în format electronic (un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml), sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată. De asemenea, se pot depune exclusiv online, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Aceste documente trebuie să fie semnate de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplineasca această funcţie,  conform legii,sau de către persoane fizice (experţi contabili) sau juridice (firme de contabilitate), autorizate conform legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. A doua semnătură care nu poate lipsi de pe orice raportare financiară aferentă semestrului I este semnătura administratorului sau a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.

În cazul în care raportarea contabilă la 30 iunie 2017 nu se depune în termenul legal, Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte următoarele amenzi, în funcţie de numărul de zile de întârziere:

♦de la 300 la 1.000 lei dacă perioada de întârziere este cuprinsă între una şi 15 zile lucrătoare;

♦de la 1.000 la 3.000 lei dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare;

♦de la 1.500 la 4.500 lei dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile.

Comentarii