Silviu Mares 11 ianuarie 2018
Patru posturi scoase la concurs de IPJ Braila

În această perioadă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila scoate la concurs 5 posturi de polițiști, dintre care 3 de ofițer și două de agent.

IPJ Brăila organizează concurs prin reîncadrare, un post de ofiţer de poliţie, în specialitatea investigaţii criminale. Celelalte două posturi de ofițer de poliție sunt în specialitățile de investigarea criminalităţii economice și specialitatea logistică – tehnic.

Pentru încadrarea postului de ofiţer de poliţie prin reîncadrare ca poliţist candidaţii trebuie să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
Aceștia trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului respectiv să fie absolvenţi de Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna) sau Studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare de licenţă (în sistem Bologna), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii :
a) le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art.69 alin.1 lit. a, c, g-i, k, l şi n din Legea nr.360/2002 privind Statutul Poliţistului cu modificările şi completările ulterioare;
b) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
c) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concursul.

Pentru încadrarea postului de ofiţer de poliţie prin încadrare directă – specialişti, candidaţii trebuie să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni și să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

De asemenea, aceștia trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv să fie absolvenţi de Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă(anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna) în profilul economic (specializările finanţe şi/sau contabilitate) sau în domeniile finanţe (toate specializările) ori contabilitate (toate specializările) sau Studii universitare de licenţă ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), în unul din următoarele domenii de licenţă : finanţe (toate specializările) ori contabilitate (toate specializările), să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate naţionale secret de stat, nivelul Secret; să deţină/să obţină aviz pentru numirea în structurile poliţiei judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare; să aibă 2 ani vechime în muncă și să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.
Nu pot fi recrutate, în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:
a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Candidaţii care deţin calitatea de agent de poliţie, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :
a. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă(anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna) în profilul economic
(specializările finanţe şi/sau contabilitate) sau în domeniile finanţe (toate specializările) ori contabilitate (toate specializările) sau dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii potrivit art. 58 alin 9 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I nr. 140/2016 sau studii universitare de licenţă ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), în unul din următoarele domenii de licenţă: finanţe (toate specializările) ori contabilitate (toate specializările).
b. să fie declaraţi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop ;
c. să nu fie cercetaţi disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
d. să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art.27^21 alin.2 sau ale art. 27^25 lit.a,b,h din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare ;
e. să fi obţinut calificativul de cel puţin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

De asemenea, IPJ Brăila organizează concurs pentru două posturi de agent de poliţie, în specialitatea logistică – tehnic şi logistică – administrarea patrimoniului imobiliar.

Înscrierea canditaţilor se face în perioada 10 – 19 ianuarie 2018, numai în zilele lucrătoare, în intervalul orar 11:00-15:00, la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Brăila, cu excepţia ultimei zile, 19.01.2018, când programul se va încheia la ora 16:00, pe bază de cerere de înscriere.

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet şi vor cuprinde următoarele documente:
 cererea de înscriere şi CV (conform modelului anexat);
 copii ale diplomei de licenţă/echivalentă însoţită de foaia matricolă/supliment la diplomă;
 copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă/ vechimea în specialitatea studiilor absolvite, funcţiile îndeplinite şi specialitatea activităţii desfăşurate şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 autobiografia (redactată olograf) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 o fotografie color 9×12 cm.

Pentru mai multe detalii cu privire la condiţiile de ocupare a fiecărui post şi concursul propriu-zis puteţi accesa  pagina de Internet a  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, secţiunea Carieră-Posturi scoase la concurs, sau link-ul https://br.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

 

Comentarii